Opgesteld in 2020

Home Sense:

Algemene voorwaarden zijn van toepassing op de rechtsverhouding tussen opdrachtgever en Home Sense, ingeschreven bij de kamer van koophandel Alkmaar onder nummer 77325567 gevestigd aan de Langeweide 172 te Zuid-Scharwoude.

1: definities

 1. Advies en/of ontwerp: het resultaat van werkzaamheden van Home Sense.
 2. Algemene voorwaarden: algemene voorwaarden opdrachtnemer-opdrachtgever
 3. Documenten: informatiedragers in elke vorm, verstrekt door de opdrachtgever en de opdrachtnemer
 4. Opdrachtnemer: de (rechts)persoon die de opdracht aanvaardt en in opdracht van de opdrachtgever werkzaamheden verricht op het gebied van interieur en tuinontwerp, interieur en tuinstyling, interieur en tuinadvies.
 5. Object: het in het kader van het project uit te voeren product van stoffelijke aard.
 6. Opdracht: de overeenkomst tussen opdrachtgever en Home Sense tot stand is gekomen.
 7. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die de opdracht aan Home Sense heeft verleend.
 8. Project: het geheel van activiteiten gericht op het tot stand brengen van datgene wat de opdrachtgever beoogt.
 9. Werk: ontwerpen, schetsen, tekeningen, afbeelding realiteit, verkoopstyling, vastgoedstyling en dergelijke in de zin van de auteurswet.

2: Algemeen

 1. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Home Sense en een opdrachtgever waarop Home Sense deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. Als een of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, dan blijven de overige bepalingen van toepassing. In dit geval treden de opdrachtgever en Home Sense in overleg om de nietige of vernietigde bepalingen te vervangen door nieuwe bepalingen.
 3. Als onduidelijkheid bestaat over een of meer bepalingen van de algemene voorwaarden dan moet uitleg plaatsvinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.
 4. Als er een situatie ontstaat die niet in deze voorwaarden is geregeld, moet deze situatie beoordeeld worden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.
 5. De voorwaarden van de opdrachtgever worden uitdrukkelijk uitgesloten.
 6. Van de algemene voorwaarden kan slechts afgeweken worden als dat schriftelijk is overeengekomen tussen de opdrachtgever en Home Sense.
 7. Ook al verlangt Home Sense niet steeds strikte naleving van de voorwaarden, dan behoudt zij het recht om, in andere gevallen, stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.
 8. Het advies en/of ontwerp, dan wel het werk ontstaan uit de opdracht is Home Sense niet aansprakelijk voor de schade ontstaan tijdens (ver)bouwen of andere werkzaamheden. Maten dienen ten allen tijde gecontroleerd te worden door de opdrachtgever zelf en alleen de opdrachtgever zelf is daar verantwoordelijk voor.

3: offertes en aanbiedingen

 1. Alle prijsopgaven en aanbiedingen van Home Sense zijn vrijblijvend, tenzij een termijn is opgenomen voor aanvaarding. In dat geval vervalt de aanbieding na deze termijn.
 2. Home Sense kan niet worden gehouden aan haar aanbieding als die aanbieding, of een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 3. De in een aanbieding vermelde prijzen zijn inclusief BTW en andere heffingen  overheidswege, eventuele in het kader van overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf, verzend- en administratie kosten, tenzij ander is vermeld.
 4. Indien de aanvaarding afwijkt van het in de offerte of aanbieding opgenomen aanbod dan is Home Sense daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Home Sense anders aangeeft.
 5. Een samengestelde prijsopgave verplicht Home Sense niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 6. Home Sense levert een advies en/of ontwerp op maat daarom is geen sprake van een bedenktijd van veertien dagen.

4: de opdracht

 1. De opdracht omvat datgene wat opdrachtgever en Home sense zijn overeengekomen.
 2. Voordat de opdracht tot stand komt, overleggen de opdrachtgever en Home Sense voor zover mogelijk en relevant over de inhoud en omvang van de te verrichten werkzaamheden, ook wordt het ter beschikking stellen van een programma van eisen en wanneer die verstrekt zullen worden
 3. De opdracht komt tot stand door het accepteren en schriftelijk bevestigen van de aanbieding door de opdrachtgever.
 4. Het staat de opdrachtgever en Home Sense vrij het bestaan en inhoud van de opdracht met andere middelen te bewijzen.
 5. De opdracht wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard of strekking van de opdracht voortvloeit dat deze voor bepaalde tijd is aangegaan.
 6. De opdrachtgever bepaalt de wijze waarop en door welke personen de opdracht wordt uitgevoerd.
 7. Opdrachten aan derden, in het kader van de totstandkoming van het object, worden door of namens de opdrachtgever verstrekt. Het inschakelen van deze derden is voor rekening en risico van de opdrachtgever.
 8. Verricht de door opdrachtgever ingeschakelde derden werkzaamheden op locatie, dan draagt de opdrachtgever zorg voor de door deze persoon of personen in redelijkheid gewenste faciliteiten. E kosten hiervoor zijn voor rekening van de opdrachtgever. Dit geldt eveneens als de werkzaamheden worden verricht op een door de opdrachtgever aangewezen locatie.
 9. Blijkt tijdens de uitvoering van de opdracht dat het voor behoorlijke uitvoering van de opdracht noodzakelijk is de opdracht aan te passen, dan treden partijen hierover met elkaar in overleg. Partijen nemen elkaars gerechtvaardigde belangen bij dit overleg in acht.
 10. Er is in iedergeval aanleiding de opdracht aan te passen als er relevante wijzigingen optreden in (overheids)voorschriften of beschikkingen; er relevante wijzigingen optreden in de oorspronkelijke opdracht of het programma van eisen; de opdrachtgever wijzigingen of varianten verlangt van werkzaamheden die al zijn goedgekeurd; extra werkzaamheden tijden de uitvoering van de opdracht noodzakelijk blijken.
 11. Leidt het overleg als bedoeld is 4.10 tot aanpassing van de opdracht dan handelen partijen vervolgens als omschreven bij het artikelen 4.1 tot 4.3.
 12. Wil de opdrachtgever de opdracht onderbreken, dan is hij verplicht dit schriftelijk meet e delen aan Home Sense onder vermelding van de gronden. Partijen treden hierna in overleg om de gevolgen te bespreken. Lijdt Home Sense hierdoor schade dan is de opdrachtgever verplicht de schade te vergoeden.
 13. De opdracht wordt opgemaakt in samenspraak met de opdrachtgever. Home Sense biedt de opdrachtgever tenminste een maal duidelijk mogelijkheid (per e-mail of telefoon) tot feedback op het ontwerp. Vervolgens verwerkt Home Sense de ideeën van de opdrachtgever in het definitieve ontwerp (voor zover mogelijk).

5: verplichtingen Home Sense

 1. Home Sense neemt door aanvaarding van de opdracht inspanningsverbintenis op zich. Home Sense zal de opdracht goed en zorgvuldig uitvoeren, de opdrachtgever onafhankelijk terzijde staan en zijn/haar diensten naar beste kunnen en wetenschap uitvoeren.
 2. Home Sense is verplicht om alle gegevens van de opdrachtgever vertrouwelijk te behandelen, voor zover Home Sense weet of kan of behoort te weten dat deze gegevens vertrouwelijk zijn.
 3. Home Sense houdt de opdrachtgever op de hoogte van de voortgang van de werkzaamheden, voor zover noodzakelijk.
 4. Home Sense houdt bij het uitvoeren van de opdracht rekening met relevante en wettelijke regelingen, alsmede beroeps- en gedragsregels.
 5. De opdracht wordt uitgevoerd volgens de overeengekomen tijdschema. Deze termijn of termijnen zijn echter geen fatale termijnen, tenzij anders is overeengekomen.

6: verplichtingen opdrachtgever

 1. De opdrachtgever is verplicht alle gegevens van Home Sense vertrouwelijk te behandelen voor zover de opdracht weet of kan of behoort te weten dat deze gegevens vertrouwelijk zijn.
 2. De opdrachtgever is verplicht alle voor de uitvoering van de opdracht benodigde gegevens en informatie tijdig aan Home Sense ter beschikking te stellen. Hij draagt zorg voor de juistheid van de verstrekte informatie. Wordt hieraan niet of niet tijdig voldaan, dan kan Home Sense gerechtigd de opdracht op schorten of alle uit vertraging voortvloeiende kosten in rekening brengen.
 3. De opdrachtgever zal alle documenten die Home Sense produceert tijdig beoordelen en controleren op juistheid.
 4. De opdrachtgever is verplicht Home Sense te waarschuwen als hij in de adviezen een tekortkoming heeft geconstateerd en daarvan bewust moet zijn geweest.
 5. De opdrachtgever stelt Home Sense zo spoedig mogelijk maar uiterlijk 14 dagen na ontvangst van de adviezen in kennis van een tekortkoming.
 6. De opdrachtgever verricht de aan Home Sense verschuldigde betalingen uiterlijk op de overeengekomen dan wel aangegeven tijdstippen.
 7. De opdrachtgever vrijwaart Home Sense voor aanspraken derden voorvloeiend uit de toepassing of gebruik van het resultaat van opdracht Mocht Home Sense door derden worden aangesproken, dan staat de opdrachtgever Home Sense zowel in als buiten rechte bij het doet alles wat in dit geval van hem verwacht mag worden. Laat de opdrachtgever dit na, dan is  Home Sense gerechtigd zelf daartoe over te gaan, alle kosten die Home Sense hierdoor maakt zijn voor rekening van de opdrachtgever.
 8.  De opdrachtgever blijft ten allen tijde verantwoorde voor de keuzen en toepassingen van het door Home Sense gegeven advies.

7: aansprakelijkheid

 1. Home Sense kan niet instaan voor volledige juistheid en volledigheid van de geleverde informatie en documenten. Home Sense is dan ook, behoudens opzet of grove schuld, niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan als gevolg van onjuistheid, onvolledigheid of onrechtmatigheid van de inhoud van de door Home Sense geleverde diensten.
 2. Home Sense is nimmer aansprakelijk voor de gevolgen van het gebruik van geleverde informatie en documenten. Home Sense biedt niet de garantie dat de geleverde diensten het gewenste resultaat leveren of bewerkstellen.
 3. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Home Sense aangeeft dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de opdracht, tijdig aan Home Sense worden verstrekt. Heeft de opdrachtgever deze gegevens niet verstrekt dan is Home Sense niet aansprakelijk voor daaruit voortvloeiende schade. Indien de voor de uitvoerring van de opdracht benodigde gegevens niet tijdig aan Home Sense zijn verstrekt, heeft Home sense het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten.
 4. Home Sense is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat Home Sense is uitgegaan van de door opdrachtgever verstrekte onjuist en/of onvolledige gegevens. Tenzij onjuistheid of onvolledigheid voor Home Sense kenbaar behoorde te zijn.
 5. Home Sense is niet aansprakelijk voor gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfstagnatie.
 6. Indien Home Sense aansprakelijk mocht zijn. Dan is haar aansprakelijkheid beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van (het gedeelte van) de opdrachtovereenkomst waaruit de aansprakelijkheid voortvloeit.
 7. Alle aanspraken jegens Home sense die niet binnen 2 jaar hun ontstaan bij Home Sense zijn ingediend, vervallen door verjaring,
 8. Alle tekeningen, adviezen, ontwerpen en andersoortige diensten of producten geleverd door Home Sense zijn nimmer bedoeld als bouwtechnisch hulpmiddel en dienen slechts ter illustratie of als vormtekening. Home Sense is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door het overnemen van maten en andere gegevens uit de opgestelde tekeningen, ontwerpen, adviezen of andersoortige producten of diensten. Home Sense vertoont duidelijk o.a. op de website dat voor dergelijke bouwtechnische tekeningen een architect het juiste adres is. Home Sense levert niet dezelfde diensten als een architect. Home Sense kan en zal nimmer dergelijke diensten of producten leveren. Door Home Sense opgestelde tekeningen zijn geen bouwtechnische correcte tekeningen. Maten kunnen niet zomaar overgenomen worden. De opdrachtgever of door de opdrachtgever ingehuurde partijen dienen dit ten alle tijden zelf te controleren en zijn zelf verantwoordelijk als zij wel maten of andere gegeven overnemen uit tekeningen, adviezen, ontwerpen of andersoortige producten of diensten geleverd door Home Sense.

8: opzegging van de opdracht

 1. Home Sense heeft ten allen tijde het recht de overeenkomst op te zeggen zonder grond of op grond van vertraging of onderbreking van de opdracht; toekenbare tekortkoming van opdrachtgever; overmacht; financieel onvermogen; wijziging van het rechts of samenwerkingsvorm; overlijden; arbeidsongeschikt raken van een bepaalde persoon.
 2. Als de vertraging of onderbreking van de opdracht zolang duurt of zodanig van aard is dat het onredelijk is nakoming van de opdracht te vragen, dan heeft Home Sense het recht op deze grond op te zeggen.
 3. Van een toerekenbare tekortkoming is sprake als de opdrachtgever tekortkoming had kunnen en behoren te vermijden volgens de normale regels van oplettendheid.
 4. Van overmacht is sprake door feiten of omstandigheden, die niet aan een partij zijn te wijten, nakoming van de overeenkomst in redelijkheid niet gevraag kan worden tevens is sprake van overmacht als zich feiten of omstandigheden voordoen die volgens de wet, rechtshandeling of een in het verkeer geldende opvatting niet voor zijn rekening komen. Hieronder wordt in elk geval verstaan: ziekte, werkstaking, verkeersstoornissen, brand, noodweer, terreur en oorlog. De partij aan wiens kant de overmacht zich voordoet, is bevoegd de opdracht op te zeggen.
 5. Van financieel onvermogen is sprake als de opdrachtgever of Home Sense surseance van betaling of schuldsanering heeft aangevraagd of in staat van faillissement is gesteld. Is er sprake van financieel onvermogen of zijn er redenen om aan te nemen dat de wederpartij zijn/haar verplichtingen niet (volledig) zal nakomen, dan kan de andere partij een schriftelijke verklaring eisen, waarin staat dat de wederpartij bereid en in staat is de opdracht voort te zetten. Als de opdracht wordt voortgezet, heeft de andere partij het recht genoegzame zekerheid te verlangen. Wordt de gevraagde verklaring of de verlangde zekerheid binnen een bepaalde termijn niet afgegeven, dan heeft de andere partij het recht de opdracht op deze grond op te zeggen.
 6. Van wijziging van een rechts of samenwerkingsvorm is sprake als een partij haar rechtspersoonlijkheid verliest zoals bij een fusie of besloten wordt tot ontbinding van de rechtspersoon. Doet zich deze situatie voor en ontleent de wederpartij aan die omstandigheid een redelijk belang. Dan is de wederpartij bevoegd de opdracht op die grond op te zeggen.
 7. Door het overlijden van een van de partijen eindigt de opdracht niet. Wel geeft het de wederpartij en de erfgenamen of rechtverkrijgenden van de overledene het recht om de opdracht op te zeggen.
 8. Is de opdracht toevertrouwde aan een bepaald persoon en raakt deze persoon arbeidsongeschikt of komt te overlijden, dan geeft dit de opdrachtgever de bevoegdheid de opdracht op te zeggen.
 9. De opdracht wordt schriftelijk opgezegd onder vermelding van de grond(en) van opzegging en de datum waarop de opzegging ingaat. De opzegging treedt niet eerder in werking dan nadat Home Sense het bericht daarover heeft ontvangen. Na de opzegging zijn beide partijen verplicht alles te doen, na te laten en te gedogen dat met het oog op de redelijke belangen van de wederpartij van haar gevraag mag worden.
 10. Wordt de opdracht opgezegd, dan dient de opdrachtgever Home Sense te betalen: het honorarium en de bijkomende kosten naar de stand van de werkzaamheden op het moment van opzegging: alle gemaakte en nog te maken kosten, voorvloeiend uit verplichtingen die Home Sense ten tijde van de opzegging al is aangegaan met het oog op de verdere vervulling van de opdracht. Werkzaamheden die verricht zijn betreffende beginnen aan 2D plattegrond: ,moodboards bij elkaar zoeken, moodboards opstellen, of overige werkzaamheden, dan staat dit gelijk aan 50% van de afgesproken bedrag op de oorspronkelijke offerte of factuur. Indien Home Sense Home Sense al voor de opdrachtgever is gestart met intekenen van het interieur in 3D en bijna de opdracht heeft afgerond wordt 70% in rekening gebracht.
 11. Wordt de opdracht opgezegd door de opdrachtgever zonder grond van reden, dan is de opdrachtgever verplicht een vergoeding te betalen van 100% . deze vergoeding is niet verschuldigd als wordt opgezegd op grond van overlijden of overmacht.
 12. Is de opdracht zonder grond opgezegd door de opdrachtgever, of op een grond die bij de opdrachtgever ligt, dan mag de opdrachtgever advies van Home Sense slechts gebruiken na voorafgaande, schriftelijke toestemming van Home Sense.
 13. Home Sense kan voorwaarden verbinden aan de toestemming. Waaronder de betaling van een vergoeding en het recht om erop oe te zien dat het advies volgens zijn bedoelingen wordt gebruikt.
 14. Is al een aanvang gemaakt met de uitvoering van het object dan mag de opdrachtgever het advies ook zonder toestemming van Home Sense gebruiken. Het bepaalde in 9.13 blijft van toepassing.
 15. Het gestelde bij artikelen 9.11 9.12 9.13 en 9.14 geldt ook als Home Sense heeft opgezegd op een grond gelegen bij de opdrachtgever.
 16. Wordt de opdracht opgezegd door Home Sense op grond die bij Home Sense ligt of zonder grond dan strekt de betalingsverplichting van de opdrachtgever op grond van artikel 9.10 niet verder dan voor zover de werkzaamheden en de kosten voor de opdrachtgever van nut kunnen zijn. Bovendien mag de opdrachtgever 50% in mindering brengen op het bedrag dat hij verplicht is aan ome Sense te betalen. Het bovenstaande geldt niet in geval van opzegging op grond van overmacht en overlijden.
 17. Als Home Sense de opdracht zonder grond of op een grond die bij Home Sense ligt heeft opgezegd, dan kan de opdrachtgever het advies zonder toestemming van Home Sense gebruiken, tenzij redelijke belangen van Home Sense zich daartegen verzetten. Een vergoeding voor het auteursrecht is in dat geval niet verschuldigd.
 18. Het gestelde bij 9.16 en 9.17 geldt ook als de opdrachtgever heeft opgezegd op grond gelegen bij de opdrachtnemer.
 19. Ontbinding van een opdracht op andere gronden van deze algemene voorwaarde genoemd is niet mogelijk. Tenzij de opdrachtgever een consument is. De bepalingen over de gevolgen van opzegging zijn in dat geval ook van toepassing op de wettelijke ontbinding.

9: eigendoms- en auteursrecht

 1. Alle uit de opdracht voorkomende rechten waaronder het octrooirecht, het modelrecht en het auteursrecht, komen toe aan Home Sense. Kan een dergelijk recht slechts verkregen worden door een depot of registratie dan is alleen Home Sense hiertoe bevoegd.
 2. Home Sense heeft uitsluitend recht tot openbaarmaking. Verwezenlijking en verveelvoudiging van haar ontwerpen, tekeningen, schetsen, foto’s en andere afbeeldingen van zijn ontwerp, maquettes en modellen en alle andere voorwerpen of informatiedragers, die van haar ontwerp een afbeelding of voorstelling vormen of die zijn bedoeld in e Auteurswet, in de Eenvormige Beneluxwet inzake tekeningen en modellen of in andere intellectuele wet- en regelgeving.
 3. In kader van de opdracht door Home Sense tot stand gebracht documenten worden eigendom van de opdrachtgever nadat de opdrachtgever aan zijn financiële verplichtingen tegenover Home Sense heeft voldaan. De documenten mogen worden gebruikt met inachtneming van de wetgeving op het gebied van intellectuele eigendom.
 4. Ook nadat Home Sense toestemming heeft gegeven tot verwezenlijking, openbaarmaking of verveelvoudiging van zijn werk, behoudt hij de volgende rechten: zich te verzetten tegen openbaarmaking van het werk zonder vermelding van haar naam; zich te verzetten tegen een wijziging in het werk; zich te verzetten tegen elke misvorming, verminking of andere aantasting van het werk, dat nadeel zou kunnen toebrengen aan de eer of goede naam van de maker of haar waarde in hoedanigheid.
 5. Home Sense heeft het alleenrecht van het in en uitwendige van het naar zijn ontwerp verwezenlijkt object foto’s te maken en te vermenigvuldigen. Wel heeft Home Sense toestemming nodig van de opdrachtgever voor het openbaar maken van de afbeeldingen die het inwendige van het object tonen, nadat het in gebruik is genomen.
 6. De opdrachtgever is verplicht het object in overeenstemming met het advies en de bedoelingen van Home Sense uit te voeren. Pas na overleg met Home Sense kan hij hiervan afwijken. Home Sense wordt door de opdrachtgever in de gelegenheid gesteld zich ervan te overtuigen dat het object wordt uitgevoerd in overeenstemming met zijn advies en bedoelingen.
 7. Home Sense mag haar advies herhalen na overleg met de eerdere opdrachtgever en zolang de belangen van de eerdere opdrachtgever zich hier niet tegen moet verzetten.
 8. De opdrachtgever mag het advies alleen met schriftelijke toestemming van Home Sense opnieuw gebruiken. In dat geval worden in overleg advieskosten vastgesteld, waarbij rekening wordt gehouden met de vergoeding voor auteursrecht.

10: Financiële bepalingen

 1. Het honorarium is de vergoeding die Home Sense toekomt voor de geleverde werkzaamheden.
 2. Onder bijkomende kosten vallen onder andere gemaakte reis-verblijfkosten en administratiekosten.
 3. Partijen leggen in de overeenkomst vast op welke wijze het honorarium van Home Sense en de eventuele bijkomende kosten zijn geregeld. Dit kan zijn op basis van de door Home Sense bestede tijd tegen een van tevoren afgesproken uurtarief, een vast bedrag of een andere tussen partijen overeengekomen maatstaf.
 4. Naast het honorarium is de opdrachtgever de bijkomende kosten van Home Sense verschuldigd die gemaakt worden bij aanvulling van de opdracht. De opdrachtgever dient deze kosten afzonderlijk te vergoeden, tenzij partijen anders zijn overeengekomen.
 5. Als Home Sense met de opdrachtgever een vast honorarium of vaste prijs overeenkomt, dan is Home Sense te allen tijde gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of deze prijs, als die verhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting als gevolg van wet- of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen of andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.
 6. Voor wijzigingen die Home Sense moet uitvoeren die niet te wijten zijn aan een toerekenbare tekortkoming is de opdrachtgever afzonderlijke kosten verschuldigd. Ook wijzigingen zoals genoemd in bepaling 4.10 of 4.12 die leiden tot wijziging van de werkzaamheden van Home Sense leiden in overleg tot herziening van kosten.
 7. Wordt de opdracht vertraagd of onderbroken en is dit niet te wijten aan Home Sense, dan is de opdrachtgever verplicht het honorarium en bijkomende kosten te vergoeden naar de stand van het werk.
 8. Home Sense factureert het honorarium en de eventuele bijkomende kosten volgens een overeengekomen betalingsvoorwaarden.
 9. Home Sense heeft het recht om een eindfactuur in te dienen zodra de werkzaamheden zijn voltooid of de overeenkomst is opgezegd.
 10. De factuur van Home Sense is gespecificeerd. Op verzoek van de opdrachtgever wordt de factuur voorzien van de nodige bewijsstukken.
 11. De opdrachtgever betaalt de factuur binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur, tenzij anders overeengekomen.
 12. Betaalt de opdrachtgever niet tijdig en is dit niet toe te rekenen aan Home Sense dan is hij in verzuim zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist. Home Sense heeft dan het recht het wettelijke rentepercentage over het niet betaalde bedrag in rekening te brengen met ingang van de dag waarop de betalingstermijn is verstreken.
 13. Indien de opdrachtgever een factuur niet tijdig betaalt, kan Home Sense de opdracht opschorten mits de opdrachtgever schriftelijk is gemaand om alsnog binnen zeven dagen te betalen en die betaling is uitgebleven.
 14. Voor de bepaling van het geen de opdrachtgever aan Home Sense verschuldigd is uit hoofde van de aan Home Sense verstrekte opdrachten en/ of algemene voorwaarden is de boekhouding/administratie van Home Sense bepalend. Dit behoudens tegenbewijs voor de opdrachtgever.
 15. Alle door Home Sense gemaakte kosten om de factuur te krijgen, zowel gerechtelijke als buitenrechtelijke kosten, komen in rekening van de opdrachtgever.

11: rechts en geschillen

 1. Op de opdracht tussen opdrachtgever en Home Sense is Nederlands recht van toepassing.
 2. Verschil van mening tussen opdrachtgever en Home sense wordt zoveel mogelijk in onderling overleg of via mediation opgelost. Leidt dit niet tot een oplossing, dan wordt geschillen beslist door de bevoegde Nederlandse rechter.

12: klachtenregeling

 1. Klachten dienen binnen 30 dagen na ontvangst van het geleverde schriftelijk of elektronisch aan Home Sense kenbaar te worden gemaakt, bij gebreke waarvan de mogelijkheid tot het indienen van de klacht komt te vervallen.
 2. Indien een klacht gegrond is, zal Home Sense de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk of elektronisch kenbaar te worden gemaakt. Indien he alsnog verrichten van overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal de factuur door Home Sense worden aangepast tot een lager bedrag dan wel tot nihil. Home Sense zal ook in dat geval slechts aansprakelijk binnen de grenzen van artikel 7 van deze algemene voorwaarden.